Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 7512

Аграрне право України
()Погрібний О.О.
Аграрное право
Київ
Істина
2007
448
ISBN966-7613-45-3
1
Так
У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун¬кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магіс¬трів, аспірантів та викладачів правознавчих, аграрних, землевпорядних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широко¬му колу читачів, які цікавляться проблемами аграрного законодавства і пра¬ва України.
Вступ .
Розділ 1 Предмет, метод, принципи і система аграрного права
§ 1. Аграрне право як галузь права,
його історичні витоки та особливості 6
§ 2. Предмет аграрного права України
його зміст та особливості 8
§ 3. Принципи аграрного права України 13
§ 4. Система аграрного права України 15
Розділ 2 Розвиток науки аграрного права
§ 1. Поняття науки аграрного права 19
§ 2. Становлення української науки
сільськогосподарського (аграрного) права .....22
§ 3. Основні напрями аграрно-правових
наукових досліджень на сучасному етапі 27
3.1. Проблеми сучасного наукового правового
забезпечення аграрної реформи в Україні .27
3.2. Наука про розвиток сучасного аграрного
законодавства та розробку його теоретичних засад 31
3.3. Нові правові інститути аграрного права України
проблеми їх розвитку роль юридичної науки
в їх обгрунтуванні 35
§ 4. Представники науки аграрного права України 45
Розділ З Джерела аграрного права
§ І. Особливості джерел аграрного права 72
§ 2. Конституція України — правова основа
джерел аграрного права 74
§ 3. Закони — основні джерела аграрного права 75
§ 4. Підзаконні акти в системі джерел аграрного права 77
§ 5. Локальні нормативні акти 80
Розділ 4 Аграрні правовідносини
§ 1. Поняття, види й особливості аграрних правовідносин 87
§ 2. Внутрішні аграрні правовідносини 91
§ 3. Зовнішні аграрні правовідносини 92
439

Розділ 5 Суб'єкти аграрного права
§ 1. Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права 94
§ 2. Особливості правового статусу
суб'єктів аграрного господарювання 99
§ 3. Загальні засади створення та ліквідації
суб'єктів аграрного господарювання 102
Розділ 6 Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК
§ 1. Загальні питання ринкових перетворень на селі 107
§ 2. Правове регулювання приватизації в АПК 113
§ 3. Правове регулювання паювання 119
§ 4. Правові засоби формування
інфраструктури аграрного ринку 125
§ 5. Правове регулювання зовнішньоекономічної
діяльності в аграрному секторі 129
§ 6. Правове забезпечення формування ринку
сільськогосподарської техніки 133
§ 7. Правове регулювання ринку зерна 137
§ 8. Правове регулювання ринку цукру 143
§ 9. Правове регулювання ринку алкоголю й тютюну 145
Розділ 7 Державне регулювання сільського господарства
§ 1. Правові засади державної регулятивної
діяльності в сільському господарстві 148
§ 2. Форми й методи регулятивної діяльності
державних органів у сільському господарстві 150
§ 3. Система й повноваження державних органів, які здійснюють регулювання
сільського господарства 156
§ 4. Органи державного контролю та інспекції в АПК 161
Розділ 8 Правове регулювання виробничо-господарської
та фінансової діяльності сільськогосподарських організацій
§ 1. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств
та її правове регулювання 166
§ 2. Загальна характеристика фінансової
діяльності сільськогосподарських підприємств
та її правове регулювання 170
440

Розділ 9
Організаційно-правове забезпечення соціального розвитку села
§ 1. Поняття соціального розвитку села 183
§ 2. Правовий режим об'єктів соціальної сфери села 186
§ 3. Правове забезпечення наукових досліджень, підготовки кадрів для села
та зайнятості сільського населення 188
§ 4. Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожного
господарства на селі 190
§ 5. Правове забезпечення культурно-побутового
та спортивно-оздоровчого обслуговування
жителів сільського населення 194
Розділ 10 Відповідальність за порушення аграрного законодавства
§ 1. Поняття відповідальності за порушення
аграрного законодавства 200
§ 2. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у
сільськогосподарському виробництві 202
§ 3. Матеріальна відповідальність працівників
сільськогосподарських підприємств 203
§ 4. Майнова відповідальність
за аграрні правопорушення 206
§ 5. Адміністративна відповідальність
за порушення аграрного законодавства 210
Розділ 11 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
§ 1. Поняття і склад земель
сільськогосподарського призначення 213
§ 2. Землі сільськогосподарського призначення
як об'єкт правового регулювання 214
§ 3. Особливості правового режиму земель
сільськогосподарського призначення 217
§ 4. Права та обов'язки сільськогосподарських
землекористувачів 221
Розділ 12
Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві
§ 1. Правові форми використання природних
ресурсів у сільському господарстві 228
441

§ 2. Правове регулювання водокористування
в сільському господарстві 230
§ 3. Правове регулювання надрокористування
в сільському господарстві 233
§ 4. Правове регулювання використання
тваринного світу у сільському господарстві 237
§ 5. Правове регулювання використання
рослинного світу в сільському господарстві 241
§ 6. Правове регулювання лісокористування
в сільському господарстві 244
Розділ 13 Правове становище господарських товариств в АПК
§ 1. Поняття та загшіьна характеристика
правового становища господарських товариств в АПК 247
§ 2. Правовий статус сільськогосподарських
акціонерних товариств 248
§ 3. Правовий статус сільськогосподарських
товариств з обмеженою відповідальністю 253
§ 4. Особливості правового статусу
найманих працівників у сільськогосподарських
акціонерних товариствах і товариствах
з обмеженою відповідальністю , 255
§ 5. Особливості ліквідації сільськогосподарських
акціонерних товариств і товариств
з обмеженою відповідальністю 258
Розділ 14 Правовий статус сільськогосподарського кооперативу
§ 1. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів 261
§ 2. Правові умови та порядок створення
сільськогосподарських кооперативів 266
§ 3. Статути сільськогосподарських кооперативів 268
§ 4. Членство в сільськогосподарських кооперативах 271
• § 5. Правовий режим майна та землі
сільськогосподарського кооперативу 276
§ 6. Органи управління та контролю
сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція 280
§ 7. Правові засади реорганізації та ліквідації
сільськогосподарських кооперативів 283
Розділ 15 Правове становище фермерських господарств
§ 1. Поняття та загальна характеристика
правового статусу фермерських господарств 287
442

§ 2. Умови і порядок створення фермерського господарства
та припинення його діяльності 289
§ 3. Земельні правовідносини у фермерському
господарстві 294
§ 4. Майнові правовідносини у фермерському
господарстві 297
§ 5. Правове регулювання господарської
діяльності фермерського господарства 298
§ 6. Відносини фермерського господарства
з бюджетом, банківськими установами
та страховими організаціями 300
Розділ 16
Правове регулювання ведення особистих селянських господарств
§ 1. Поняття та основні ознаки особистого
селянського господарства 304
§ 2. Правовий режим майна особистого
селянського господарства 308
§ 3. Правовий режим земель особистого
селянського господарства 310
§ 4. Державна підтримка особистих
селянських господарств 312
Розділ 17
Правове становище державних сільськогосподарських підприємств
§ 1. Поняття та загальна характеристика
правового становища державних і комунальних
сільськогосподарських підприємств 314
ч§ 2. Правовий режим майна та особливості ^здійснення господарської діяльності
державними й комунальними
сільськогосподарськими підприємствами 317
Розділ 18
Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності
§ 1. Загальна характеристика законодавства
про окремі види сільськогосподарської діяльності 324
А. Правове регулювання тваринництва 325
§ 2. Загальна характеристика правового
регулювання галузі тваринництва ...325
§ 3. Правове регулювання племінної справи
у тваринництві 327
443

§ 4. Правове регулювання бджільництва 332
§ 5. Правове регулювання виробництва рибної продукції 335
§ 6. Правове регулювання ветеринарної медицини 340
§ 7. Правова охорона прав на штами
мікроорганізмів 346
Б. Правове регулювання рослинництва 348
§ 8. Правова охорона прав на сорти рослин 348
§ 9. Правове регулювання насінництва 356
§ 10. Правове регулювання захисту рослин 360
§11. Правові аспекти вирощування
наркотичних рослин 364
Розділ 19
Договірні відносини
сільськогосподарських організацій
(орендні відносини)
§ 1. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин
у сільському господарстві 367
§ 2. Класифікація договірних зобов'язань
у сільському господарстві 369
§ 3. Контрактація та інші окремі договори
щодо реалізації сільськогосподарської продукції 371
§ 4. Особливості аграрно-правового
регулювання ринку зерна та заставних
закупівель сільськогосподарської продукції 378
Розділ 20
Договори на використання
науково-технічної продукції
у сільському господарстві
§ 1. Науково-технічна продукція
як об'єкт правового регулювання та обігу
в сільському господарстві 381
§ 2. Договори на передачу майнового права
на науково-технічну продукцію та прав
на її використання 385
2.1. Права на сорт як окремий предмет
договору на використання науково-технічної
продукції 385
2.2. Права на селекційні досягнення у тваринництві
як окремий предмет договору на використання
науково-технічної продукції 395
§ 3. Договори на виконання науково-дослідних,
дослідно-конструкторських і технологічних
робіт у сфері сільського господарства 398
444

Розділ 21
Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки
сільськогосподарської продукції 406
§ 2. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки
сільськогосподарської продукції 407
§ 3. Права, обов'язки та відповідальність
виробників, постачальників і продавців
щодо забезпечення якості та безпеки
сільськогосподарської продукції 411
Розділ 22
Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві
§ 1. Загальна характеристика законодавства
про охорону довкілля в сільському господарстві 413
§ 2. Правова охорона ґрунтів та інших
природних ресурсів у сільському господарстві 415
§ 3. Правовий інститут меліорації земель
у сільському господарстві 423
§ 4. Правове регулювання хімізації
сільського господарства 426
§ 5. Правове регулювання поводження
з відходами сільського господарства 430
§ 6. Правове регулювання застосування
біотехнологій у сільському господарстві 433
§ 7. Правове регулювання ведення
сільськогосподарської діяльності в умовах
надзвичайних екологічних ситуацій 436
Спонсоры проекта