Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 8

Вищий заклад освіти МВС України: Науково-практичний посібник.
()Ануфрієв М.І. Бандурка О.М. Ярмиш О.Н.
Законодательство об образовании
Харків
Ун-т внутр. справ
1999
369
ISBN9666100215
1
Так
Науково-практичний посібник є першою вітчизняною спробою нау-кового аналізу проблем вищої школи в системі МВС України. Узагальнено досвід роботи відомчих вищих закладів освіти, нормативно-правову базу їх діяльності розглядаються питання структури, управління, організації навчального процесу, методичної, науково-дослідницької, виховної робо-ти. Авторами використано значний фактичний матеріал і великий власний досвід керівної, наукової, педагогічної діяльності в системі МВС.
Для керівників та співробітників вищих закладів освіти МВС Украї-ни, працівників практичних органів внутрішніх справ, курсантів та слуха-чів, науковців та фахівців.

ПЕРЕДМОВА 3
1. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ОСВІТИ 6
1.1. Філософія освіти: історія і сучасність 6
1.2. Загальнокультурні та філософські засади сучасної української освіти 16
1.3. Актуальні освітянські проблеми сьогодення. Інформатизація освіти 21
2. МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 34
2.1. Модель сучасного працівника органів внутрішніх справ 34
2.2. Засоби діагностики ступеня досягнення кінцевих цілей вищої освіти 38
3. СТРУКТУРА ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ 46
3.1. Ректорат. Вчена рада 46
3.2. Факультет - основний структурний підрозділ ВЗО 56
3.3. Кафедра та завдання, які вона розв'язує 62
3.4. Відділи та інші структурні підрозділи 68
4. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ВЗО МВС УКРАЇНИ 76
4.1. Освітньо-професійна програма та її компоненти (зміст навчання) 76
4.2 Спрямованість та послідовність розробки нормативної та методичної документації навчального процесу 79
4.3. Навчальна програма дисципліни 82
4.4. Тематичний план вивчення дисципліни 92
4.5. Розклад навчальних занять 97
5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 100
5.1. Проблемне навчання 100
5.2. Традиційна організація навчального процесу 107
5.3. Програмоване навчання 112
5.4. Методи навчання 116
5.5. Лекція, її провідне значення у педагогічному процесі 120
5.6. Семінарські заняття 132
5.7. Лабораторні заняття 133
5.8. Практичні заняття 133
5.9. Групові вправи, тактичні заняття і навчання 133
5.10. Ігрові заняття як форма розвитку активного навчання 133
5.11. Курсові та дипломні роботи 133
5.12. Виробнича практика 133
6. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 133
7. МЕТОДИЧНА РОБОТА У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ 133
7.1 Організація і ведення методичної роботи у вищому закладі освіти 133
7.2. Організація і ведення методичної роботи на кафедрі 133
7.3. Використання технічних засобів навчання в навчальному процесі 133
8. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ І КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ 133
8.1. Розвиток інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ 133
8.2. Нові інформаційні технології в навчанні 133
8.3. Перспективи інформатизації вищого закладу освіти МВС України 133
9. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ 133
9.1. Завдання і зміст наукової роботи у ВЗО МВС України 133
9.2. Планування наукової роботи у вищих закладах освіти МВС України 133
9.3. Організація і проведення наукових досліджень 133
у вищому закладі освіти системи МВС України 133
9.4. Наукова робота курсантів і слухачів 133
9.5. Підготовка наукових педагогічних кадрів. Ад'юнктура,
докторантура, магістратура. Національна система атестації
науково-педагогічних кадрів 133
9.6. Редакційно-видавнича діяльність 133
10. СИСТЕМА ВИХОВАННЯ, ЗМІЦНЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
І ЗАКОННОСТІ 133
10.1. Проблема формування світогляду правоохоронця в умовах
сучасної трансформації українського суспільства 133
10.2. Професійне виховання, зміцнення дисципліни і законності 133
10.3. Патріотичне виховання 133
10.4. Моральне, естетичне виховання 133
11. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ГРОМАДЯН З МЕТОЮ ПРИЙОМУ
У ВЗО МВС НА НАВЧАННЯ 133
11.1 Основні завдання і принципи профорієнтації 133
11.2 Професійний психологічний відбір кандидатів на навчання 133
11.3 Психологічні основи навчального процесу 133
11.4. Основні заходи психологічного супроводження 133
навчального процесу у вищих закладах освіти МВС України. 133
12. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З КУРСАНТАМИ (СЛУХАЧАМИ)
ВЗО МВС УКРАЇНИ 133
12.1 Соціальні відносини (процеси) у ВЗО МВС України 133
і реалії сучасності. 133
12.2 Соціальні дослідження у ВЗО МВС України 133
12.3 Роль громадських організацій в соціальній роботі з курсантами (слухачами) 133
12.4 Фінансове і матеріально-технічне забезпечення курсантів (слухачів) 133
12.5 Організація побуту і дозвілля курсантів і слухачів 133
вищих закладів освіти системи МВС України 133
12.6 Традиції, ритуали і обряди в соціальній роботі 133
13. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ
В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ 133
14. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ СИСТЕМ 133
ВИСНОВКИ 133
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА 133
Спонсоры проекта