Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 4962

Реклама і рекламна діяльність. Курс лекцій
()Обритько Б.А.
Хозяйственное право Інформационное право
Київ
МАУП
2002
240
1
Так
У пропонованому курсі лекцій розглянуто етапи рекламного процесу — від виникнення потреби в рекламному зверненні до його створення, публікації у засобах масової інформації та організації всього комплексу рекламної діяльності. Описано нові сучасні напрямки в теорії і практиці рекламних комунікацій. Висвітлено місце й роль реклами в системі маркетингу.
Дія студентів, викладачів і менеджерів, які працюють у сфері маркетингових комунікацій і рекламного бізнесу.
Be гуп..................................................................................................................З
Тема І. Реклама — ефективніш інструмент
маркеї ншоиої 1К1.1Ї111КН комунікацій...............................................................5
1.1. Реклама: сутність, цілі, завдання..............................................................5
1.2. Класифікація реклами...............................................................................9
1.3. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товару.......17
1.4. Роль реклами в стратегії маркетингу.....................................................20
Теми 2. Історій іншими ніш іі розвитку реклами...........................................23
2.1. Зародження реклами у стародавні часи........._..............._...................23
2.2. Розвиток реклами в Західній Європі та США -......-................_.........29
2.3. Становлення і розвиток рекламної справи в Україні...............„..........35
Тема 3. Психологічні основи реклами „.......-........-.....................................62
3.1. Реклама як метол впливу на поведінку споживачів.............................62
3.2. Мотивація поведінки споживача...........................................................69
3.3. Пронес сприйняття реклами..................................................................75
3.4. Чуттєва реакція на рекламу.................................................................. 81
Тема 4. Рекламні звернення...........................................................................88
4.1. Основи розробки та створення рекламних звернень............................88
4.2. Особливості художнього оформлення
друкованих рекламних звернень............................................................96
4.3. Фірмове гасло у рекламі........................................................................99
4.4. Творчі стилі в рекламі...........................................................................101
Тема 5. Рекламна діяльність.................................._...................................120
5.1. Рекламні агентства------.......-........-......._.......-........-.......-................120
5.2. Рекламодавці....._......._......._........_......._.......-........-.......-.......-........126
5.3. Планування рекламної діяльності........._.......-........-.......-................131
5.4. Реклама у засобах масової інформації ......._....................................138
5.5. Створення імідж) і розробка фірмового стилю..................................147
5.6. Особливості реклами на місці продажу. Оформлення вітрин. Виставки і ярмарки................................................................................152
Тема 6. Поні перспективні напрями в рекламі............................................163
6.1. Брендннг — високоефективна технологія
завоювання Й утримання споживача...................................................163
6.2. Директ-маркетинг.................................................................................167
6.3. Реклама в Internet..................................................................................171
Тема 7. Реклама в зовнішньоекономічній діяльності................................185
7.1. Особливості міжнародного ринку реклами.........................................185
7.2. Норми, правила та законодавче забезпечення
рекламної діяльності в Росії, США і країнах Західної Європи..........188
7.3. Міжнародно-нормативне регулювання рекламної діяльності громадськими некомерційними організаціями...................................197
Тема 8. Рекламне законодавство Укриши..................................................201
8.1. Закон України "Про рекламу".............................................................201
8.2. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"..........208
8.3. Закон України "Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг".............................................................................210
8.4. Законодавство України, шо опосередковано
стосується реклами................................................................................212
8.4.1. Закон України "Про інформацію".................................................212
8.4.2. Закон України "Про видавничу справу".......................................218
8.4.3. Закон України "Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні".........................................................222
8.4.4. Закон України "Про телебачення і радіомовлення"....................223
8.4.5. Закон України "Про захист інформації
в автоматичних системах"..............................................................227
8.4.6. Захист авторських прав у рекламі.................................................229
Післямова......................................................................................................234
Список використаної та рекомендованої літератури...............................236
Спонсоры проекта