Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 5703

Адвокатура в Україні: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.
()Меліхова О.В.
Адвокатура
Київ
КНЕУ
2005
89
1
Ні
Навчально-методичний посібник розроблено з урахуванням навчальної програми студентів-юристів КНЕУ. Містить теми та плани лекцій, список лі-тератури, рекомендованої для вивчення кожної теми, методичні рекомендації до тем у цілому та до кожного питання, теми та плани семінарських занять, те-ми рефератів, завдання для виконання модулів, критерії оцінювання знань та короткий словник термінів. Може бути використаний студентами для самос-тійної роботи при підготовці до аудиторних занять з адвокатури.
Спонсоры проекта