Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 8271

Адвокатура України: Навч. посіб.
()Шкарупа В.К. Філонов О.В. Титов А.М. Кінаш Юлія Ярославівна
Адвокатура
Київ
Знання
2008
398
ISBN966-346-216-7
1
Так
У навчальному посібнику розглядаються найважливіші поняття і сутність адвокатури, історія розвитку цього правового інституту, визнані у світі принципи організації та діяльності адвокатури, організація адвокатської діяльності в Україні, а також форми участі адвокатів у кримінальному, цивільному, господарському та адміністра­тивному процесах. Потреба у створенні такого навчального посібника актуалізується значним інтересом студентів і фахівців до проблема­тики адвокатури, а також значними змінами, що відбулися останнім часом в кримінально-процесуальному, цивільно-процесуальному, господарсько-процесуальному та адміністративне-процесуальному пра­ві України.
Розраховано на студентів юридичних навчальних закладів і фа­культетів. Посібник буде корисним також науковцям, суддям, спів­робітникам правоохоронних органів, адвокатам, усім, хто цікавиться питаннями адвокатури.
ПЕРЕДМОВА..................................................................Ід
Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ
АДВОКАТУРИ...................................................15
1.1. Поняття адвокатської діяльності в Україні,
її сутність...................................................15
1.2. Предмет, система курсу "Адвокатура України".... 19
1.3. Історія розвитку інституту адвокатури у світі.... 21
1.3.1. Зародження адвокатури...............................21
1.3.2. Адвокатура у середні віки.............................27
1.3.3. Адвокатура у Новий час...............................29
1.4. Історія розвитку адвокатури України............32
1-4.1. Адвокатура у Київській Русі.........................32
1.4.2. Українська адвокатура за часів Козаччини.....33
1.4.3. Українська адвокатура за часів
Російської імперії......................... .. 36
Зміст
1.4.4. Українська адвокатура на західноукраїнських землях до 1939 р.........................................
1.4.5. Становлення радянської адвокатури..............
1.4.6. Розвиток української адвокатури
від повоєнних років до нашого часу...............,
1.5. Адвокатура в юридичному механізмі
захисту прав людини...................................
1.5.1. Зміст поняття "права людини"......................
1.5.2. Юридичний механізм забезпечення прав людини.....................................................
1.5.3. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини ...........
38 40
47
52 ,52
.53
58
1.6. Правові основи функціонування органів, які
здійснюють адвокатську діяльність в Україні.... 60
1.6.1. Міжнародні та вітчизняні нормативно-правові документи, які регламентують здійснення адвокатської діяльності в Україні..................60
1.6.2. Форми здійснення адвокатської діяльності
в Україні....................................................64
1.6.3. Відносини адвокатури України з державними органами..................................................,
1.7. Проблеми розвитку адвокатури Укра'ши........71
1.7.1. Термінологічні проблеми.........................
1.7.2. Проблема громадянства адвоката.............
1.7.3. Проблема організаційної структури адвокатури.................................................74
1.7.4. Проблема відповідності чинного українського законодавства міжнародним стандартам.........77
1.7.5. Нагальні проблеми......................................87
Запитання і завдання для самоконтролю.................88
66
71
73
Зміст
Розділ 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ
І ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ.............................90
2.1. Основні міжнародні документи,
що регламентують організацію і діяльність
інституту адвокатури...................................90
2.1.1. Міжнародно-правові документи щодо забезпе¬чення дотримання прав та свобод людини.......90
1.2. Міжнародно-правові документи, які регламентують діяльність адвокатури............93
2
2
2 2 2
2.2. Загальні принципи організації інституту
адвокатури.................................................96
.2.1. Визначення загальних принципів організації
адвокатури.................................................96
.2.2. Принцип всезагальності права займатися
адвокатською діяльністю..............................97
.2.3. Принцип наявності в адвоката професійної
підготовки..................................................98
.2.4. Громадсько-самодіяльний (недержавний)
статус адвокатури......................................104
2.3. Загальні принципи діяльності адвокатів......113
2.3.1. Визначення загальних принципів діяльності адвокатів..................................................113
2.3.2. Принцип верховенства права......................114
2.3.3. Незалежність адвокатів у процесі виконання ними своїх функцій...................................115
2.3.4. Принцип гуманізму...................................119
2.3.5. Додержання адвокатами норм професійної етики........,..............................................119
2.3.6. Наявність спеціального дисциплінарного провадження щодо адвокатів......................129
2.3.7. Принцип оплатності роботи адвокатів..........136
Запитання і завдання для самоконтролю...............147
Зміст
Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АДВОКАТСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ..................................І
3.1. Правовий статут адвоката та його помічника ... 149
3.1.1. Вимоги закону до адвоката і помічника адвоката...............................................
3.1.2. Права та обов'язки адвоката і помічника адвоката..............................................
149
150
3.2. Організаційні форми та види діяльності адвокатів............................................
3.2.1. Організаційні форми та види діяльності адвокатів за українським законодавством.....155
3.2.2. Порядок реєстрації адвокатських об'єднань .... 159
3.2.3. Спілка адвокатів України......................
3.3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії
155
160
адвокатури..............................................
3.3.1. Мета створення, склад та порядок формуван¬ня кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
169
169
172
адвокатури...............................................
3.3.2. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінар¬ної комісії адвокатури та її палат, порядок їх роботи.................................................
3.3.3. Розгляд заяв про видачу свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю................176
3.3.4. Розгляд справ про дисциплінарну відповідальність адвоката та припинення адвокатської діяльності.........................
3.4. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури .... 180
3.4.1. Мета створення, склад та порядок формуван¬ня Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури ... 180
3.4.2. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії
..........181
..186
178
адвокатури......................
Запитання і завдання для самоконтролю
8
Зміст_________________________________________________
Розділ 4. ФОРМИ УЧАСТІ АДВОКАТІВ У КРИМІНАЛЬ¬НОМУ СУДОЧИНСТВІ.......................................187
4.1. Правовий статус адвоката — захисника
у кримінальному судочинстві......................187
4.1.1. Визначення захисника у кримінальній
справі......................................................187
4.1.2. Процесуальне становище захисника
у кримінальному процесі............................190
4.2. Робота адвоката — захисника на досудовому слідстві....................................................199
4.2.1. Прийняття захисником доручення на участь
у справі....................................................199
4.2.2. Вступ захисника до кримінальної справи......204
4.2.3. Вироблення захисником правової позиції
у справі....................................................211
4.2.4. Робота захисника протягом досудового слідства...................................................217
4.2.5. Діяльність захисника під час закінчення досудового слідства....................................226
4.3. Робота адвоката — захисника в судових стадіях процесу.........................................235
4.3.1. Робота адвоката — захисника в суді першої інстанції..................................................235
4.3.2. Робота адвоката — захисника під час апеляційного та касаційного провадження.... 243

4.4. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача..............................................246
4.4.1. Адвокат — представник потерпілого, цивіль¬ного позивача та цивільного відповідача
на досудовому слідстві...............................246
4.4.2. Адвокат — представник потерпілого, цивіль¬ного позивача та цивільного відповідача
в судових стадіях.......................................250
Запитання і завдання для самоконтролю...............253
9
Розділ 5. ФОРМИ УЧАСТІ АДВОКАТІВ У ЦИВІЛЬНОМУ
ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСАХ..................255
5.1. Участь адвоката в цивільному процесі
5.1.1. Правовий статус адвоката в цивільному процесі....................................................
5.1.2. Робота адвоката під час ведення цивільних справ у суді першої інстанції.......................
5.1.3. Робота адвоката під час ведення цивільних справ у стадіях апеляційного та касаційного провадження, а також провадження у зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами............................................
5.2. Участь адвоката у господарському процесі...
5.2.1. Правовий статус адвоката у господарському процесі....................................................
5.2.2, Особливості діяльності адвоката-представника на стадії досудового врегулювання господарсь-
289
296
ких спорів...........................................
5.2.3. Участь адвоката-представника в розгляді господарських справ у суді....................
5.2.4. Робота адвоката під час перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, перегляду судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України, а також перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами .... 298
Запитання і завдання для самоконтролю.........
ЗОЇ
Розділ 6. УЧАСТЬ АДВОКАТІВ У АДМІНІСТРАТИВ¬НОМУ ПРОЦЕСІ.......................................
303
6.1. Загальні положення щодо участі адвоката
в адміністративному процесі......................303
6.1.1. Визначення ключових понять.....................303
10
Зміст
6.1.2. Принципи адміністративного судочинства.... 305
6.1.3. Правовий статус адвоката в адміністратив¬ному судочинстві.......................................309
6.1.4. Особливості правового статусу сторін
в адміністративному процесі.......................312
6.1.5. Компетенція судів щодо розгляду адміністративних справ.............................317
6.1.6. Докази в адміністративному процесі............321
6.1.7. Строки в адміністративному процесі............322
6.2. Підготовка до розгляду справи в суді...........324
6.2.1. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміні¬стративній справі......................................324
6.2.2. Підготовче провадження............................329
6.3. Судовий розгляд справи.............................335
6.3.1. Загальні положення розгляду адміністратив¬них справ у суді.........................................335
6.3.2. Залишення позовної заяви без розгляду........338
6.3.3. Зупинення, закриття провадження у справі —339
6.3.4. Судові рішення.........................................341
6.4. Особливості провадження в окремих катего¬ріях адміністративних справ ......................344
6.5. Розгляд адміністративних справ
у апеляційному, касаційному провадженні,
а також у провадженнях за винятковими
та нововиявленими обставинами................353
6.5.1. Апеляційне провадження...........................353
6.5.2. Касаційне провадження.............................361
6.5.3. Провадження за винятковими обставинами .... 370
6.5.4. Провадження за нововиявленими обставинами.............................................373
Запитання і завдання для самоконтролю...............377
11
Зміст
ДОДАТОК.................................................................378
Перелік законодавства про адвокатуру
та адвокатську діяльність в Україні......................378
Міжнародно-правові засади адвокатської
діяльності..............,..........................................378
Організація діяльності адвокатури
в Україні...........................................................380
Адвокат у судочинстві та адміністративному
провадженні......................................................382
Оплата праці адвокатів.......................................383
Оподаткування адвокатської діяльності
в Україні...........................................................383
Збори та соціальні гарантії адвокатської
діяльності в Україні...........................................384
ЛІТЕРАТУРА...................................................386
Спонсоры проекта