Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 5729

Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник.
()Бостан С.К. Тимченко С.М.
Конституционное право зарубежных стран
Київ
Центр навчальної літератури
2005
504
ISBN966-364-054-5
1
Так
Навчальний посібник являє собою комплекс навчально-методичних ма¬теріалів до курсу "Державне (конституційне) право зарубіжних країн", який є обов'язковим для викладання у вищих юридичних закладах III-IV рівня акредитації. Зміст та структурна побудова посібника обумовлена потребами юридичної освіти на сучасному етапі і спрямований на впровадження в на¬вчальному процесі новітніх технологій навчання, зокрема модульно-рейтин-гової системи. Посібник побудований на основі модулів - навчальних блоків, кожний з яких містить у собі навчальну та методичну частини. Осно¬ву навчальної частини складає тези і тексти лекцій, методичної частини ком¬плекс завдань для індивідуальної самостійної роботи, підготовки до семінарських занять та проміжного (модульного) і підсумкового контролю, їх виконанню допоможуть додаткова література та джерельний матеріал -витяги з 11 конституцій зарубіжних країн.
Для студентів вищих юридичних закладів та факультетів.
Передмова З
МОДУЛЬ І. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (програмні
вимоги) 8
ТЕМА 1. ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА,
НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА .. 10
I. Тези лекції 10
II. Завдання для самостійної роботи 27
III. Додаткова література 27
ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ДЕРЖАВНОГО
(КОНСТИТУЦІЙНОГО) ПРАВА
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 29
I. Тези лекції 29
II. Завдання для самостійної роботи 40
НІ. Семінарське заняття 41
IV. Додаткова література 47
ТЕМА 3. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНОГО
ЛАДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 49
I. Тези лекції 49
II. Завдання для самостійної роботи 55
НІ. Додаткова література 55
IV. Модульний контроль 56
V. Контрольні питання 56
МОДУЛЬ II. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
(програмні вимоги) 58
ТЕМА 4.1. ДЕРЖАВА ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-
ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ 60
I. Тези лекції 60
II. Завдання для самостійної роботи 62
III. Додаткова література 62
ТЕМА 4.2. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 63
500

ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
I. Тексти лекцій 63
II. Завдання для самостійної роботи 160
III. Семінарське заняття 162
IV. Додаткова література 228
ТЕМА 4.3. ФОРМИ ПОЛІТИКО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
УСТРОЮ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ .... 230
I. Тези лекції 230
II. Завдання для самостійної роботи 236
НІ. Семінарське заняття 238
IV. Додаткова література 248
ТЕМА 4.4. ПОЛІТИЧНІ ТА ДЕРЖАВНІ РЕЖИМИ В
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 249
I. Тези лекції 249
II. Завдання для самостійної роботи 255
III. Додаткова література 255
IV. Модульний контроль №2 256
V. Контрольні питання 256
МОДУЛЬ III. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ЗАРУБІЖНИХ
КРАЇНАХ (програмні вимоги) 259
ТЕМА 5.1. ВИБОРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 262
I. Тези лекції 262
II. Завдання для самостійної роботи 273
НІ. Семінарське заняття 274
IV. Додаткова література 280
ТЕМА 5.2. ОРГАНИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ В
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 281
I. Тези лекції 281
II. Завдання для самостійної роботи 292
III. Семінарське заняття 294
IV. Додаткова література 316
501

С. К. Бостан, С. М. Тимченко
ТЕМА 5.3. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 317
I. Тези лекції 317
II. Завдання для самостійної роботи 320
III. Семінарське заняття 322
IV. Додаткова література 335
ТЕМА 5.4. СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИВ
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 336
I. Тези лекції 336
II. Завдання для самостійної роботи 346
III. Семінарське заняття 347
IV. Додаткова література 361
ТЕМА 6. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ЗАРУБІЖНИХ
КРАЇНАХ 362
I. Тези лекції 362
II. Завдання для самостійної роботи 369
III. Додаткова література 369
IV. Модульний контроль № 3 370
V. Контрольні питання 370
МОДУЛЬ IV. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ (програмні
вимоги) 373
ТЕМА 7. ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА В
КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ
КРАЇН 375
I. Тези лекції 375
II. Завдання для самостійної роботи 383
III. Додаткова література 383
ТЕМА 8. ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИІ
ГРОМАДЯНИНА У ЗАРУБІЖНИХ
502
КРАЇНАХ 384ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
I. Тези лекції 384
II. Завдання для самостійної роботи 387
III. Семінарське заняття 388
IV. Додаткова література 397
V. Модульний контроль №4 398
VI. Контрольні питання 398
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 399
ДОДАТКИ 404
КОНСТИТУЦІЯ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ
(витяги) 404
КОНСТИТУЦІЯ ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
(витяги) 408
КОНСТИТУЦІЯ ЛАТВІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 411
КОНСТИТУЦІЯ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
(витяги) 420
ОСНОВНИЙ ЗАКОН ФЕДЕРАТИВНОЇ
РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ(витяги) 423
КОНСТИТУЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (витяги) 429 КОНСТИТУЦІЯ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
(витяги) 438
КОНСТИТУЦІЯ США (витяги) 440
КОНСТИТУЦІЯ РЕСПУБЛІКИ УГОРЩИНА
(витяги) 460
КОНСТИТУЦІЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
(витяги) 465
КОНСТИТУЦІЯ РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ (витяги) 473 ПОСТАНОВА ПАЛАТИ ПРЕДСТАВИНКІВ ХОРВАТСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО САБОРУ "ПРО ПРОГОЛОШЕННЯ ЗМІН КОНСТИТУЦІЇ РЕСПУБЛІКИ
ХОРВАТІЯ" (витяги) 479
КОНСТИТУЦІЯ ЯПОНІЇ (витяги) 487
Спонсоры проекта