Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 2348

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп.
()Яртись А. Мельник В.
Культурология
Львів
Світ
2005
568
1
Так
У навчальному посібнику висвітлена історія культурної еволюції людства, зокрема й українського народу, з'ясовано закономірності й основні етапи цієї еволюції, розглянута генеза та розвиток загальнолюдських гуманістичних цінностей.
Для студентів вищих навчальних закладів
Передмова.....................................................З
Розділ І. ФІАОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІСТОРІЇ
КУЛЬТУРИ..........................................5
Аещія 1. С.М.ІІіендрик. Поняття культури.......... 5
Аекіря 2. Т.М.Ярошенко. Регіональна типологія
світової культури ......................... 21
Розділ II. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ ...... 71
Аекіря 3. С. Т. Б о р у ц ь к и й. Культура первісного
суспільства............................... 71
Аекіря 4. В.І.Стеценко, Л.М.Пітусь.
Культура давніх цивілізацій................ 97
Аекгря 5: М.В.Кашуба, Н.М.Козачишин,
О.А.Матюхіна. Антична культура...... 123
Аекіря 6. В.І.Стеценко. Візантійська культура .... 149 Аекгря 7. С.О.Черепанова. Культура Західноєвропейського Середньовіччя.............. 176
Аещія 8. С. 0.4 є р є п а н о в а. Культура доби
Відродження ... ........................ 198
* Аещія 9. С.М.Шендрик. Виникнення та початкові
етапи культури ^Нового часу............... 236
Аекгря 10. Л.М.Пітусь. Духовна культура епохи
Просвітництва......................... 257
Аещія 11. С.М.Шендрик. Культура XIX ст,........ 275
Аекіря 12. С.М.Шендрик. Культура XX ст........ 297
Аещія 13. О.Б.Сінькевич, В.П.Мельник
Культурна ситуація постмодерної доби .... 319
Розділ III, ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ............. 339
Аекіря 14. О.М.Мальчевський. Витоки української
культури.............................. 339
Аещія 15. А.М.Сімончик, О.М.Мальчевський.
Культура Київської Русі................ 375
Аещія 16. О.Б.Сінькевич. Культура Галицько-
Волинської Русі........................ 395
Аещія 17. М.В.Кашуба, А.В.Яртись. Культурні традиції українського Ренесансу (XV-^
перша половина XVII ст.).............. 416
Аекіря 18. А.В.Яртись, А.Ю.Васьків. Духовна культура українського народу другої
половини XVII-кінця XVIII ст............441
Аещія 19. А.В.Яртись, В.П.Мельник Українська культура кінця XVIII—початку XX ст.
Національно-культурне відродження...... 473
Аекіря 20. А.Ф.Карась.Українська культура
у XX ст. (перша половина).....• • • •..... 516
Аекіря 21. М.В.Кашуба. Духовна культура України
в умовах нової соціальної реальності..... 549
Спонсоры проекта