Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 6539

Коментар до Митного кодексу України
()Каленський М.М. Пашко П.В.
Таможенное право
Київ
2003
1
Ні
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основи митної справи

Стаття 1. Визначення основних термінів і понять
Стаття 2. Митна політика
Стаття 3. Митна справа
Стаття 4. Принципи митного регулювання
Стаття 5. Митна територія України
Стаття 6. Митний кордон України
Стаття 7. Законодавство України з питань митної справи
Стаття 8. Прапор та розпізнавальний знак митної служби України
Стаття 9. Особливості набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи
Стаття 10. Особливості дії законодавства з питань митної справи у часі

Глава 2. Структура та організація діяльності митної служби України

Стаття 11. Здійснення митної справи
Стаття 12. Митна служба України
Стаття 13. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи
Стаття 14. Регіональна митниця
Стаття 15. Митниця
Стаття 16. Митний пост
Стаття 17. Спеціалізовані митні установи та організації
Стаття 18. Митні лабораторії
Стаття 19. Митна варта
Стаття 20. Організація митної варти
Стаття 21. Завдання митної варти
Стаття 22. Права митної варти
Стаття 23. Розміщення підрозділів митної варти
Стаття 24. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спе-ціалізованих митних установ та організацій
Стаття 25. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій

Глава 3. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організа-цій з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами

Стаття 26. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій та їх посадових осіб з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядуван-ня, а також з підприємствами та громадянами
Стаття 27. Взаємовідносини митних органів з іншими органами державної влади, що здійс-нюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України
Стаття 28. Взаємодія митних органів з органами виконавчої влади та Національним банком України
Стаття 29. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями

Глава 4. Інформування та консультування з питань митної справи

Стаття 30. Інформування щодо правил переміщення товарів і транспортних засобів через ми-тний кордон України
Стаття 31. Інформація щодо нормативно-правових актів з питань митної справи
Стаття 32. Надання текстів нормативно-правових актів та консультування з питань митної справи
Стаття 33. Відповідальність за недостовірну інформацію

Глава 5. Міжнародне співробітництво з питань митної справи

Стаття 34. Участь України у міжнародному співробітництві з питань митної справи
Стаття 35. Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центрального органу виконав-чої влади в галузі митної справи
Стаття 36. Зв'язки спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галу-зі митної справи з міжнародними митними організаціями
Стаття 37. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи
Стаття 38. Підтримання оперативного зв'язку між митними органами України і митними ор-ганами суміжних іноземних держав
Стаття 39. Взаємодія митних органів України з митними та іншими органами іноземних дер-жав, а також з міжнародними організаціями

Розділ II МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

Глава 6. Організація митного контролю

Стаття 40. Здійснення митного контролю
Стаття 41. Форми митного контролю
Стаття 42. Вибірковість митного контролю
Стаття 43. Тривалість перебування під митним контролем
Стаття 44. Строки пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, що перемі-щуються через митний кордон України
Стаття 45. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю
Стаття 46. Доступ посадових осіб митних органів на територію чи в приміщення підприємств для здійснення митного контролю
Стаття 47. Спільний митний контроль на митному кордоні України

Глава 7. Зони митного контролю

Стаття 48. Місця розташування зон митного контролю
Стаття 49. Порядок створення зон митного контролю
Стаття 50. Розміщення споруд та об'єктів у зоні митного контролю
Стаття 51. Режим зони митного контролю. Забезпечення законності і правопорядку у зоні митного контролю
Стаття 52. Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення товарів, транспортних засобів і громадян через зону митного контролю

Глава 8. Здійснення митного контролю

Стаття 53. Права митних органів щодо здійснення митного контролю
Стаття 54. Подання документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю
Стаття 55. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів
Стаття 56. Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу
Стаття 57. Особистий огляд
Стаття 58. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
Стаття 59. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств
Стаття 60. Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів,
що переміщуються через митний кордон України
Стаття 61. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензій-них складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знахо-дяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контро-лю, чи провадиться діяльність, контроль за якою законом покладено на митні органи
Стаття 62. Використання технічних та спеціальних засобів для здійснення митного контролю
Стаття 63. Операції з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закін-чено
Стаття 64. Ідентифікація товарів, транспортних засобів, приміщень та інших місць під час здійснення митного контролю
Стаття 65. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю

Глава 9. Особливі процедури митного контролю

Стаття 66. Звільнення від окремих форм митного контролю
Стаття 67. Звільнення від митного огляду
Стаття 68. Спрощений митний контроль
Стаття 69. Митний контроль після пропуску товарів і транспортних засобів

Розділ III МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Глава 10. Загальні положення

Стаття 70. Мета митного оформлення
Стаття 71. Місце і час здійснення митного оформлення
Стаття 72. Початок митного оформлення
Стаття 73. Присутність декларантів під час митного оформлення
Стаття 74. Митне оформлення військових транспортних засобів та військової техніки
Стаття 75. Взяття проб та зразків товарів
Стаття 76. Подання митним органам актів, складених підприємствами
Стаття 77. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення
Стаття 78. Строки митного оформлення
Стаття 79. Спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів
Стаття 80. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення

Глава 11. Декларування

Стаття 81. Процедура декларування
Стаття 82. Тимчасова та неповна декларація
Стаття 83. Періодична митна декларація
Стаття 84. Місце декларування
Стаття 85. Строки декларування
Стаття 86. Прийняття митної декларації
Стаття 87. Декларанти
Стаття 88. Обов'язки декларанта
Стаття 89. Попередня митна декларація
Стаття 90. Зміна, доповнення та відкликання митної декларації

Розділ IV ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Глава 12. Попередні операції

Стаття 91. Попередні операції
Стаття 92. Подання документів митним органам у пунктах пропуску на митному кордоні України
Стаття 93. Повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію Украї-ни та про намір вивезти товари за межі митної території України
Стаття 94. Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом

Глава 13. Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України

Стаття 95. Пункти пропуску на митному кордоні України, через які переміщуються товари і транспортні засоби
Стаття 96. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України
Стаття 97. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України
Стаття 98. Компетенція митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культу-рних цінностей через митний кордон України

Глава 14. Тимчасове зберігання

Стаття 99. Склади тимчасового зберігання
Стаття 100. Дозвіл на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасо-вого зберігання
Стаття 101. Типи складів тимчасового зберігання
Стаття 102. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розмі-щують товари і транспортні засоби на складі
Стаття 103. Документи, необхідні для розміщення товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання
Стаття 104. Обов'язки власника складу тимчасового зберігання
Стаття 105. Додаткові права митних органів щодо складів тимчасового зберігання
Стаття 106. Обмеження щодо розміщення товарів на складі тимчасового зберігання
Стаття 107. Особа, відповідальна за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання
Стаття 108. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів
Стаття 109. Операції з товарами і транспортними засобами, що знаходяться на складі тимча-сового зберігання

Розділ V МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ

Глава 15. Загальні положення

Стаття 110. Засоби та способи переміщення товарів
Стаття 111. Митні процедури на транспорті
Стаття 112. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів
Стаття 113. Сприяння посадовим особам митних органів у здійсненні митних процедур
Стаття 114. Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях
Стаття 115. Митні процедури щодо запасів для споживання
Стаття 116. Пропуск спеціального обладнання, що ввозиться (вивозиться) разом з транспор-тними засобами
Стаття 117. Пропуск запасних частин та обладнання для ремонту транспортних засобів
Стаття 118. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробів через ми-тний кордон України на борту транспортного засобу
Стаття 119. Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну територію України
Стаття 120. Товари, помилково ввезені на митну територію України

Глава 16. Митні процедури на морському і річковому транспорті

Стаття 121. Місця здійснення митних процедур
Стаття 122. Зони митного контролю в морських та річкових портах
Стаття 123. Тривалість митного контролю
Стаття 124. Строк митного оформлення суден закордонного плавання
Стаття 125. Розміщення об'єктів митного контролю у водному сполученні
Стаття 126. Митний контроль у разі виникнення особливих обставин
Стаття 127. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні
Стаття 128. Митний контроль суден закордонного плавання, що перетинають державний ко-рдон України на нетривалий час
Стаття 129. Митний контроль каботажних суден
Стаття 130. Митне оформлення українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордон
Стаття 131. Дозвіл митного органу на відправлення судна закордонного плавання
Стаття 132. Митний контроль за переміщенням товарів через борти іноземних військових кораблів

Глава 17. Митні процедури на авіатранспорті

Стаття 133. Міжнародні аеропорти
Стаття 134. Документи для контролю за повітряним судном
Стаття 135. Вимушена посадка
Стаття 136. Пропуск товарів, що перевозяться транзитними авіапасажирами
Стаття 137. Взаємодія в оформленні авіаперевезень
Стаття 138. Пільговий режим митного контролю повітряного судна

Глава 18. Митні процедури на залізничному транспорті

Стаття 139. Митні процедури в пунктах пропуску залізничного рухомого складу через дер-жавний кордон України
Стаття 140. Проведення митного контролю на залізничному транспорті
Стаття 141. Документи для митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транс-портом
Стаття 142. Відповідальність за доставку товарів до митного
Стаття 143. Місце здійснення митних процедур у міжнародному залізничному сполученні
Стаття 144. Пропуск товарів, що перевозяться у вагонах- ресторанах поїздів міжнародного сполучення

Глава 19. Митні процедури на автомобільному транспорті

Стаття 145. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів
Стаття 146. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом
Стаття 147. Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, які перевозять товари через митний кордон України

Глава 20. Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі

Стаття 148. Порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровід-ним транспортом та лініями електропередачі
Стаття 149. Документи, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщуються тру-бопровідним транспортом
Стаття 150. Документи, необхідні для митного оформлення електроенергії

Глава 21. Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Стаття 151. Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний кордон України
Стаття 152. Переміщення міжнародних експрес-відправлень через митний кордон України
Стаття 153. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Розділ VI РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

Глава 22. Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами. Транзи-тні перевезення

Стаття 154. Права та обов'язки перевізника
Стаття 155. Види транзитних перевезень
Стаття 156. Умови здійснення транзиту товарів
Стаття 157. Маршрути транзитних перевезень
Стаття 158. Тривалість митного транзиту
Стаття 159. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії непереборної сили при здійсненні тра-нзитного перевезення
Стаття 160. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів тра-нзитом

Глава 23. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контро-лем

Стаття 161. Заходи гарантування доставки
Стаття 162. Гарантії доставки товарів до митного органу призначення
Стаття 163. Охорона і супроводження товарів митними органами
Стаття 164. Перевезення товарів митним перевізником
Стаття 165. Умови застосування заходів гарантування доставки товарів

Глава 24. Зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів

Стаття 166. Товари, що зберігаються виключно митним органом
Стаття 167. Склади митних органів
Стаття 168. Товари і транспортні засоби, що зберігаються на складах митних органів
Стаття 169. Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів
Стаття 170. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів підприємствами
Стаття 171. Видача товарів із складів митних органів

Глава 25. Розпорядження товарами, транспортними засобами та коштами

Стаття 172. Розпорядження товарами і транспортними засобами
Стаття 173. Організація митних аукціонів
Стаття 174. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів і транспортних засо-бів
Стаття 175. Розпорядження конфіскованою валютою

Розділ VII ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДЕКЛАРУ-ВАННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ АБО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

Глава 26. Митний брокер

Стаття 176. Митний брокер
Стаття 177. Здійснення діяльності митного брокера
Стаття 178. Ліцензування діяльності митного брокера
Стаття 179. Права та обов'язки митного брокера
Стаття 180. Реєстр митних брокерів
Стаття 181. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку во-ни представляють

Глава 27. Митний перевізник

Стаття 182. Митний перевізник
Стаття 183. Ліцензування діяльності митного перевізника
Стаття 184. Реєстр митних перевізників

Розділ VIII МИТНИЙ РЕЖИМ ЩОДО ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Глава 28. Загальні положення

Стаття 185. Види митного режиму
Стаття 186. Вибір та зміна митного режиму
Стаття 187. Регулювання питань, пов'язаних із застосуванням митних режимів

Глава 29. Імпорт

Стаття 188. Поняття митного режиму імпорту
Стаття 189. Умови переміщення товарів у режимі імпорту

Глава 30. Реімпорт

Стаття 190. Поняття митного режиму реімпорту
Стаття 191. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту
Стаття 192. Оформлення товарів у режимі реімпорту
Стаття 193. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті то-варів

Глава 31. Експорт

Стаття 194. Поняття митного режиму експорту
Стаття 195. Умови переміщення товарів у режимі експорту

Глава 32. Реекспорт

Стаття 196. Поняття митного режиму реекспорту
Стаття 197. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту
Стаття 198. Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються
Стаття 199. Незастосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що реекспорту-ються

Глава 33. Транзит

Стаття 200. Поняття митного режиму транзиту
Стаття 201. Умови переміщення товарів у режимі транзиту
Стаття 202. Заходи гарантування під час транзиту товарів
Стаття 203. Допущення товарів до переміщення в режимі транзиту

Глава 34. Тимчасове ввезення (вивезення)

Стаття 204. Поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)
Стаття 205. Умови переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)
Стаття 206. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування
Стаття 207. Допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення)
Стаття 208. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів
Стаття 209. Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасово-го ввезення (вивезення)
Стаття 210. Розпорядження товарами, щодо яких закінчилися строки тимчасового ввезення (вивезення)
Стаття 211. Гарантування перебування товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)

Глава 35. Митний склад

Стаття 212. Поняття режиму митного складу
Стаття 213. Умови поміщення товарів у режим митного складу
Стаття 214. Строк зберігання товарів у режимі митного складу
Стаття 215. Операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного складу
Стаття 216. Митні ліцензійні склади

Глава 36. Спеціальна митна зона

Стаття 217. Поняття митного режиму спеціальної митної зони
Стаття 218. Спеціальні митні зони
Стаття 219. Вимоги до спеціальних митних зон
Стаття 220. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у спеціальних митних зонах
Стаття 221. Операції, що можуть здійснюватися з товарами у спеціальних митних зонах
Стаття 222. Строки перебування товарів у спеціальних митних зонах
Стаття 223. Облік товарів, що знаходяться у спеціальних митних зонах
Стаття 224. Розпорядження товарами, що знаходяться в спеціальній митній зоні, у разі лікві-дації зони

Глава 37. Магазин безмитної торгівлі

Стаття 225. Поняття митного режиму магазину безмитної торгівлі
Стаття 226. Умови реалізації товарів у режимі магазину безмитної торгівлі
Стаття 227. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі
Стаття 228. Розпорядження товарами, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі його ліквідації

Глава 38. Переробка на митній території України

Стаття 229. Поняття митного режиму переробки на митній території України
Стаття 230. Дозвіл на переробку товарів на митній території України
Стаття 231. Операції щодо переробки товарів
Стаття 232. Строки переробки товарів на митній території України
Стаття 233. Перевірка митними органами дотримання режиму переробки на митній території України
Стаття 234. Обсяг виходу продуктів переробки
Стаття 235. Порядок митного оформлення продуктів переробки
Стаття 236. Умови реалізації продуктів переробки на митній території України

Глава 39. Переробка за межами митної території України

Стаття 237. Поняття митного режиму переробки за межами митної території України
Стаття 238. Операції щодо переробки товарів за межами митної території України
Стаття 239. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України
Стаття 240. Строки переробки товарів за межами митної території України
Стаття 241. Обсяг виходу продуктів переробки
Стаття 242. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки

Глава 40. Знищення або руйнування

Стаття 243. Поняття режиму знищення або руйнування
Стаття 244. Витрати на знищення товарів
Стаття 245. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування това-рів

Глава 41. Відмова на користь держави

Стаття 246. Поняття митного режиму відмови на користь держави

Розділ IX ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕ-РЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ

Глава 42. Загальні положення

Стаття 247. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України
Стаття 248. Умови пересилання громадянами товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
Стаття 249. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний кор-дон України, для цілей нарахування податків і зборів

Глава 43. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться громадянами за межі мит-ної території України

Стаття 250. Умови вивезення громадянами товарів за межі митної території України
Стаття 251. Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території України окремих товарів

Глава 44. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться громадянами на митну те-риторію України

Стаття 252. Умови ввезення громадянами товарів на митну територію України
Стаття 253. Звільнення від оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України громадянами
Стаття 254. Умови тимчасового ввезення громадянами товарів на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту

Розділ X КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глава 45. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності

Стаття 255. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
Стаття 256. Заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
Стаття 257. Призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелекту-альної власності
Стаття 258. Взаємодія митних органів з іншими органами державної влади у сфері захисту права інтелектуальної власності

Розділ XI МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТО-СТІ ТОВАРІВ

Глава 46. Загальні положення

Стаття 259. Митна вартість товарів
Стаття 260. Визначення митної вартості та митна оцінка товарів, що переміщуються через митний кордон України
Стаття 261. Використання відомостей про митну вартість товарів
Стаття 262. Декларування митної вартості товарів
Стаття 263. Дотримання конфіденційності інформації
Стаття 264. Права та обов'язки декларанта, який декларує митну вартість товарів
Стаття 265. Права та обов'язки митного органу під час здійснення контролю митної оцінки товарів

Глава 47. Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, та порядок їх застосування

Стаття 266. Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну
Стаття 267. Метод оцінки за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються
Стаття 268. Метод оцінки за ціною угоди щодо ідентичних товарів
Стаття 269. Метод оцінки за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів
Стаття 270. Застереження щодо умов застосування методів оцінки товарів за ціною угоди щодо ідентичних товарів та за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів
Стаття 271. Метод оцінки на основі віднімання вартості
Стаття 272. Метод оцінки на основі додавання вартості
Стаття 273. Резервний метод

Глава 48. Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України

Стаття 274. Визначення митної вартості товарів, що вивозяться (експортуються) з України
Стаття 275. Декларування митної вартості

Розділ XII КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

Глава 49. Країна походження товару та критерії визначення країни походження товару. Сертифікати про походження товару

Стаття 276. Мета визначення країни походження товару
Стаття 277. Визначення країни походження товару
Стаття 278. Товари, повністю вироблені у країні
Стаття 279. Критерій достатньої переробки товару
Стаття 280. Додаткові положення щодо визначення критерію достатньої переробки товару
Стаття 281. Визначення країни походження товарів, якщо товари поставляються партіями
Стаття 282. Підтвердження походження товару
Стаття 283. Сертифікат про походження товару
Стаття 284. Підстави для відмови у випуску товару
Стаття 285. Додаткові положення щодо визначення країни походження товару

Розділ XIII МИТНІ ПІЛЬГИ

Глава 50. Митні пільги, що надаються представництвам іноземних держав, міжнарод-них організацій, представництвам іноземних фірм та офіційним особам на території України, а також дипломатичним представництвам України, що знаходяться за кордо-ном

Стаття 286. Митні пільги для дипломатичних представництв іноземних держав
Стаття 287. Митні пільги для глави дипломатичного представництва іноземної держави та членів дипломатичного персоналу представництва
Стаття 288. Митні пільги для співробітників адміністративно- технічного персоналу дипло-матичного представництва іноземної держави
Стаття 289. Поширення митних пільг, що надаються членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави, на співробітників адміністративно- технічного та обслу-говуючого персоналу
Стаття 290. Надання митних пільг консульським установам іноземних держав та членам їх персоналу
Стаття 291. Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав че-рез митний кордон України
Стаття 292. Митні пільги для іноземних дипломатичних і консульських кур'єрів
Стаття 293. Митні пільги для представників та членів делегацій іноземних держав
Стаття 294. Митні пільги для міжнародних організацій, представництв іноземних держав при них, а також для їх персоналу
Стаття 295. Надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
Стаття 296. Припинення надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
Стаття 297. Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних органі-зацій в Україні
Стаття 298. Декларування товарів представництв іноземних фірм в Україні
Стаття 299. Декларування товарів, що належать посадовим особам представництв іноземних держав та представництв іноземних фірм в Україні
Стаття 300. Порядок переміщення через митний кордон України товарів дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном
Стаття 301. Декларування товарів дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном

Глава 51. Тарифні пільги (тарифні преференції)

Стаття 302. Поняття тарифних пільг (тарифних преференцій)

Розділ XIV МИТНА СТАТИСТИКА

Глава 52. Митна статистика

Стаття 303. Завдання митної статистики
Стаття 304. Система митної статистики
Стаття 305. Митна статистика зовнішньої торгівлі
Стаття 306. Спеціальна митна статистика
Стаття 307. Документи та відомості, що використовуються для формування митної статисти-ки
Стаття 308. Використання інформації, що надається митним органам
Стаття 309. Використання митної статистики з питань зовнішньої торгівлі
Стаття 310. Відомчі класифікатори

Розділ XV УКРАЇНСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 53. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 311. Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономіч-ної діяльності
Стаття 312. Порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяль-ності
Стаття 313. Класифікація товарів
Стаття 314. Надання зразків товарів під час здійснення класифікації товарів

Розділ XVI ВЕРИФІКАЦІЯ СЕРТИФІКАТІВ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ З УКРА-ЇНИ

Глава 54. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України

Стаття 315. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України
Стаття 316. Надання зразків товарів та документації при здійсненні верифікації сертифікатів про походження товарів з України

Розділ XVII ЗАПОБІГАННЯ КОНТРАБАНДІ

Глава 55. Заходи щодо запобігання контрабанді

Стаття 317. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсо-рів
Стаття 318. Переміщення товарів під негласним контролем

Розділ XVIII ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ. ВІ-ДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

Глава 56. Загальні положення

Стаття 319. Поняття порушення митних правил
Стаття 320. Відповідальність за порушення митних правил
Стаття 321. Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил
Стаття 322. Види стягнень за порушення митних правил
Стаття 323. Основні і додаткові види стягнення
Стаття 324. Попередження
Стаття 325. Штраф
Стаття 326. Конфіскація
Стаття 327. Забезпечення законності у разі застосування стягнень до порушників митних правил
Стаття 328. Строки накладення стягнень у справах про порушення митних правил

Глава 57. Види порушень митних правил і відповідальність за такі правопорушення

Стаття 329. Порушення режиму зони митного контролю
Стаття 330. Неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного кон-тролю
Стаття 331. Видача товарів, транспортних засобів без дозволу митного органу або їх втрата
Стаття 332. Недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, документів
Стаття 333. Незупинення транспортного засобу
Стаття 334. Відправлення транспортного засобу без дозволу митного органу
Стаття 335. Причалювання до суден, що перебувають під митним контролем
Стаття 336. Неправомірні операції з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, зміна їх стану, користування та розпорядження ними
Стаття 337. Вантажні та інші операції, що проводяться без дозволу митного органу
Стаття 338. Пошкодження або втрата митного забезпечення
Стаття 339. Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спро-щеного митного контролю
Стаття 340. Недекларування товарів, транспортних засобів
Стаття 341. Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання
Стаття 342. Перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів, транспор-тних засобів і документів
Стаття 343. Неподання митному органу звітності щодо товарів, які перебувають під митним контролем або на територіях спеціальних митних зон
Стаття 344. Неподання митному органу документів та зразків товарів для проведення дослі-дження (аналізу, експертизи)
Стаття 345. Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелек-туальної власності
Стаття 346. Порушення порядку зберігання товарів на митних ліцензійних складах та здійс-нення операцій із цими товарами
Стаття 347. Порушення встановленого порядку знищення (руйнування) товарів
Стаття 348. Порушення зобов'язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення товарів
Стаття 349. Пор
Спонсоры проекта