Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 466

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України
()Тимошук В.П.
Административное право Административное процессуальное право
Київ
Факт
2003
496
1
Так
Книга присвячена проблематиці правового регулювання адміністративної процедури в Україні. Зокрема, зроблено спробу дати актуальне бачення низки теоретико-прикладних проблем, пов'язаних з визначенням ознак, змісту та поняття «адміністративної процедури», характеристикою її принципів, з'ясуванням природи адміністративних актів та розвитком інституту адміністративного оскарження. У праці широко використано зарубіжний досвід правового регулювання та практики застосування адміністративно-процедурного законодавства. Крім того, в додатках наведені переклади законів про адміністративну процедуру деяких іноземних держав та основні рекомендації Ради Європи з даного питання. Окрему увагу в книзі присвячено проблематиці адміністративних послуг. Детально розглядається значення доктрини адміністративних послуг, їх поняття, види та ознаки. Аналізується чинна практика надання послуг органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також даються пропозиції щодо реформування даної сфери суспільних відносин.
Видання адресоване всім, хто теоретично і практично займається питаннями адміністративної процедури та адміністративних послуг, а також широкому загалу юристів, фахівцям державного управління та місцевого самоврядування, викладачам, студентам і всім, хто цікавиться проблематикою адміністративного права й адміністративної реформи.
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА................................................................................................................5
Частина перша. АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
1. Публічна адміністрація як центральна категорія
адміністративного права.............................................................................................10
2. Поняття адміністративної процедури
Адміністративна процедура і адміністративний процес......................................12
Зміст та ознаки адміністративної процедури......................................................19
Визначення адміністративної процедури...............................................................22
3. Види адміністративної процедури
Критерії класифікації..............................................................................................24
Реалізація контрольних повноважень.....................................................................26
Притягнення до адміністративної відповідальності............................................29
4. Принципи адміністративної процедури...............................................................32
5. Учасники адміністративної процедури
Адміністративний орган.........................................................................................38
Приватна особа.......................................................................................................43
Особи, які сприяють розгляду справи....................................................................46
6. Окремі елементи адміністративної процедури
Початок процедури.................................................................................................46
Неформальна процедура...........................................................................................49
Строки.....................................................................................................................50
Права особи..............................................................................................................52
Обов'язки адміністративного органу.....................................................................54
Інформування і особистий прийом.........................................................................55
Запрошення...............................................................................................................57
Докази і доказування...............................................................................................59
Слухання...................................................................................................................60
7. Адміністративний акт
Поняття та види....................................................................................................61
Форма і зміст..........................................................................................................64
Чинність...................................................................................................................66
Скасування і нікчемність........................................................................................67
8. Адміністративне оскарження
Еволюція інституту адміністративного оскарження..........................................69
Прохання про перегляд.............................................................................................72
Суб'єкт розгляду скарги..........................................................................................74
Строк на оскарження та наслідки подання скарги..............................................77
Особливості процедури............................................................................................78
Результати розгляду скарги...................................................................................79
Оскарження процедурних рішень, дій та бездіяльності........................................81
9. Витрати в адміністративній процедурі
Тягар витрат та порядок оплати.........................................................................82
Особливості оплати в адміністративному оскарженні.......................................85
Замість висновків. Перспективи правового регулювання адміністративної
процедури ...................................................................................................................87
Додаток: проект Адміністративно-процедурного кодексу України......................90

>>>4>>>
Частина друга. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
1. Значення теорії послуг...........................................................................................116
2. Адміністративні та інші публічні послуги
Види публічних послуг..............................................................................................118
Ознаки адміністративних послуг...........................................................................119
3. Проблеми «переліків платних послуг»
Правові основи.........................................................................................................121
Деякі типові недоліки «переліків платних послуг.................................................123
4. Класифікація адміністративних послуг................................................................125
5. Плата за адміністративні послуги.........................................................................128
6. Недоліки існуючої практики надання адміністративних послуг......................131
7. Краща організація надання адміністративних послуг
Передумови для покращення якості адміністративних послуг............................134
Стандарти надання адміністративних послуг.....................................................136
«Універсам послуг»...................................................................................................137
Урядові органи..........................................................................................................140
Замість висновків. Шляхи впровадження доктрини
адміністративних послуг.............................................................................................143
Додатки:
1) перелік адміністративних послуг, які надаються органами місцевого самоврядування...........................................................................................................145
2) перелік послуг, які надаються органами виконавчої влади.............................151
3) проект Концепції «Адміністративні послуги — нова якість держави»...........169
Частіша третя. АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ (законодавство деяких держав
та рекомендації Ради Європи)
Короткий огляд законів про адміністративну процедуру ФРН, Австрії,
Нідерландів^Тольщі, Естонії та США....................................................................178
Закон про адміністративну процедуру (Ф_РН) ........................................................192
Загальний закон про адміністративну процедуру (Австрія)..................................232
Акт з загального адміністративного права (Нідерланди).......................................263
Кодекс адміністративного провадження.?Польща)................................................306
Закон про адміністративну процедуру (Естонія)....................................................352
Федеральний закон про адміністративну процедуру (США)................................389
Резолюція Ради Європи (77) 31 про захист особи відносно
актів адміністративних органів..................................................................................460
Рекомендація Ради Європи № R80(2) щодо здійснення дискреційних
повноважень адміністративними органами.............................................................469
Рекомендація Ради Європи № R(87)16 щодо адміністративних процедур,
які зачіпають велику кількість осіб..........................................................................480
Список рекомендованої літератури..........................................................................494
Спонсоры проекта