Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 3803

Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання).
()Развадовський Віктор Йосипович
Транспортное право Диссертации
Харків
2004
2
Так
ВСТУП ..................................................................................................... 4 - 17
Розділ 1. Джерела правового регулювання відносин у транспортній сфері
1.1. Теоретичне розуміння категорії “транспортне право”................ 18 - 40
1.2. Місце транспортного законодавства у системі законодавства
України ................................................................................................... 40 - 61
1.2.1. Особливості транспортного законодавства .................... 40 - 46
1.2.2. Інститути транспортного законодавства ......................... 46 - 61
1.3. Місце законодавства, яке містить норми адміністративного
права, у транспортному законодавстві ................................................. 61 - 79
Розділ 2. Транспортна система як об’єкт державного регулювання
2.1. Історія становлення та розвитку системи управління
транспортом ............................................................................................ 80 - 96
2.2. Сутність та види транспорту, структура та елементи
транспортної системи .............................................................................96 - 113
2.3. Загальна характеристика правовідносин у сфері діяльності
транспорту та особливості їх
адміністративно-правового регулювання..............................................113 - 139
2.4. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни і припинення
адміністративних правовідносин у сфері діяльності транспорту.......139 - 153
Розділ 3. Зміст державного регулювання транспортної системи
3.1. Поняття та зміст державного управління і державного
регулювання, їх співвідношення із
адміністративно-правовим регулюванням
сфери діяльності транспорту..................................................................154 - 178
3.2. Категорія “безпека” у державному регулюванні
транспортної системи .............................................................................179 - 197
3.3. Принципи державного регулювання транспортної системи........197 - 208
3.4.Функції державного регулювання транспортної системи.............208 - 223
Розділ 4. Суб’єкти державного регулювання транспортної системи та особливості їх діяльності
4.1. Система суб’єктів державного регулювання ................................224 - 243
4.2. Напрямки та форми діяльності
суб’єктів державного регулювання ......................................................243 – 268
4.3. Адміністративно-правові засоби забезпечення
безпеки дорожнього руху.......................................................................269 – 277
4.4. Організаційні засоби та переконання.............................................278 – 285
4.5. Адміністративний примус як засіб забезпечення
безпеки дорожнього руху ..............................................................286 – 330
4.5.1. Адміністративно-запобіжні заходи .....................................289 - 303
4.5.2. Заходи адміністративного припинення ..............................303 - 320
4.5.3. Адміністративні стягнення та склад адміністративних
проступків .......................................................................................320 - 330
Розділ 5. Особливості державного регулювання окремих елементів транспортної системи
5.1. Автомобільний транспорт та автошляхове господарство............331 - 348
5.2. Залізничний транспорт та інфраструктура.....................................349 - 362
5.3. Морський та річковий транспорт....................................................362 - 380
5.4. Авіаційний транспорт...................................................................... 380 - 394
5.5. Трубопровідний транспорт .............................................................394 - 408
Розділ 6. Проблемні питання державного регулювання транспортної системи та пропозиції щодо їх розв’язання
6.1. Вдосконалення державного регулювання транспортної системи
з врахуванням світового досвіду ...........................................................409 - 427
6.2. Визначення шляхів вдосконалення законодавства,
що регулює транспортну сферу і містить
норми адміністративного права ............................................................428 - 437
ВИСНОВКИ ............................................................................................438 - 453
Список використаних джерел ............................................................... 454 - 484
ДОДАТОК А .......................................................................................... 485 - 508
Спонсоры проекта